Rajasthan Fairs & Festival Calendar 2010-2015

S.No Fairs & Festivals Place Vikaram Samwat 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Camel Festival Bikaner Paush-Shukla, (14-15) 30-31 Dec.2009 18-19 Jan. 8-9 Jan. 26-27 Jan. 15-16 Jan. 4-5 Jan.
2. Nagaur Fair(Ramdeoji Cattle Fair) Nagaur Magh-S, (7-10) 22-25 Jan. 10-13 Feb. 30Jan.-2 Feb 17-20 Feb 6-9 Feb. 26-29 Jan.
3. Desert Festival Jaisalmer Magh-S, (13-15) 28-30 Jan. 16-18 Feb. 5-7 Feb. 23-25 Feb. 12-14 Feb. 1-3 Feb.
4. Beneshwar Fair Beneshwar(Dungarpur) Magh-S, (11-15) 26-30 Jan. 14-18 Feb. 3-7 Feb. 21-25 Feb. 10-14 Feb. 30 Jan-3 Feb.
5. Braj Festival Bharatpur Phalgun-S(11-13) 2-4 Feb. 2-4 Feb. 2-4 Feb. 2-4 Feb. 2-4 Feb. 2-4 Feb.
6. Elephant Festival Jaipur Phalgun-S 15 28 Feb. 19 Mar. 7 Mar. 26 Mar. 16 Mar. 5 Mar.
7. Kailadevi Fair Karauli Chaitra-K(12) 12 Mar. 31 Mar. 19 Mar. 7 Apr. 28 Mar. 17 Mar.
8. Gangaur Festival Jaipur Chaitra-S(3-4) 18-19 Mar. 6-7 Apr. 25-26 Mar. 13-14 Apr. 2-3 Apr. 22-23 Mar.
9. Mewar Festival Udaipur Chaitra-S(3-5) 18-20 Mar. 6-8 Apr. 25-27 Mar. 13-15 Apr. 2-4 Apr. 22-24 Mar.
10. Mahaveerji Fair Mahaveerji Chaitra-S(9-15) 24-30 Mar. 12-18 Apr. 1-6 Apr. 20-25 Apr. 8-15 Apr. 28 Mar.-4 Apr.
11. Summer Festival Mount Abu Vaishakha(13-Budh Purnima) 26-28 May 15-17 May 4-6 May 23-25 May 12-14 May 2-4 May
12. Teej Festival Jaipur Shravan-S(3-4) 12-13 Aug. 2-3 Aug. 9-10 Aug. 30-31 July 30-31 July 17-18 Aug.
13. Kajli Teej Bundi Bhadra-K(2-3) 26-27 Aug. 15-16 Aug. 4 Aug. 22-23 Aug. 12-13 Aug. 31 Aug.- 1 Sept.
14. Dussehra Festival Kota Asvinan-S(8-10) 15-17 Oct. 4-6 Oct. 22-24 Oct. 12-14 Oct. 1-3 Oct. 21-22 Oct.
15. Matasya Festival Alwar Asvinan-S(8-9) 15-16 Sept. 4-5 Oct. 22-23 Oct. 12-13 Oct. 2-3 Oct. 21-22 Oct.
16. Marwar Festival Jodhpur Asvinan-S(14-15) 21-22 Oct. 10-11 Oct. 28-29 Oct. 17-18 Oct. 7-8 Oct. 26-27 Oct.
17. Pushkar Fair Pushkar(Ajmer) Kartik-S(7-15) 13-21 Nov. 2-10 Nov. 20-28 Nov. 9-17 Nov. 30 Oct.- 6 Nov. 18-25 Nov.
18. Chandrabhaga Fair Jhalawad Kartik-S 14 Magh-K-1 20-22 Nov. 9-11 Nov. 27-29 Nov. 16-18 Nov. 5-7 Nov. 24-26 Nov.
19. Winter Festival Mount Abu Pausha 29-31 Dec. 29-31 Dec. 29-31 Dec. 29-31 Dec. 29-31 Dec. 29-31 Dec.
Back